بشکه گیر الحاقی شاخک لیفتراک

 

 

Drum lifter                            

به راحتی و با سرعت بالا و بدون اتصالات هیدرولیکی و الکتریکی بشکه را بالا
 می برد . به سادگی بشکه گیر را به داخل شاخک های لیفتراک جا نمایید وسپس
پیچ های موجود درروی بازوها بشگه گیررا ببندید تا بشکه گیربه شاحکها محکم
گردد توسط ساختارفولادی بسیارقوی بشکه هارا بلند نموده وحمل می نمایند
وبرروی هم پشته گذاری می نمایند.
به لحاظ ساختاری که دارد مانع لغذیدن وافتادن بشکه می شود
بشکه محکم نگاه داشته می شود تا زمانی که به زمین گذاشته شود وسپس
به طوراتوماتیک آزاد می شود.