سبد فلزی

 

wire container

1)مناسب جهت نگهداری وجابجایی بارهای فله ای

2)مجهزبه چرخ گردان جهت سهولت جابجایی

3)دارای شبکه های مفتولی مستحکم

4)دارای اجزاء تاشومفصلی