چرخ دستی

 

Hand truck

1)انواع چرخ دستی درابعاد وتناژمختلف

2)وسیله ای کم حجم، ساده و کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platform truck