اسکیت

 

Transport trolleys

1) براحتی باهم ترکیب وجفت میشوند.
2) جفت شدن مدلها این امکان را می دهد که برای پروژهای سبک وسنگین تنوع بیشتری داشته باشیم.
3) ترکیب مدلها باعث همسطح شدن سطوح غیرهمسطح گشته وامکان استفاده درسطوح ناهمواررا فراهم می آورد.
4) مناسب جهت جابجایی دستگاه وقطعات سنگین وحجیم
5) درظرفیت 6 الی 40 تن موجود وقابل سفارش میباشد.